Arbetssätt

På Äventyrets förskola jobbar vi projektinriktat. Vi vill att verksamheten genomsyras av barnens intressen samtidigt som vi pedagoger ska kunna styra innehållet så att vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Språk och kommunikation ska vara en grundpelare och vi använder oss av grundregler där man hela tiden ska beskriva vad handen gör, inte använda tomma ord så som den, det eller där utan benämna saker för vad det är. 

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

IT – vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för att leva som demokratiska världsmedborgare i en modern, digital värld, bl.a. genom iPads och skärmar på de olika avdelningarna. Det kan till exempel handla om att förstärka miljön genom projiceringar, ljud och ljus, men också genom att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag så att istället för att enbart konsumera så lär vi barnen producera.