Arbetssätt

På Äventyrets förskola jobbar vi projektinriktat med inspiration av Reggio Emilia. Vi vill att verksamheten genomsyras av barnens intressen samtidigt som vi pedagoger ska kunna styra innehållet så att vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Språk och kommunikation ska vara en grundpelare och vi använder oss av Veli Tuomelas principer i barnens språkutveckling, bl.a. genom hans grundregler där man hela tiden ska beskriva vad handen gör, inte använda tomma ord så som den, det eller där utan benämna saker för vad det är. 

IT – vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för att leva som demokratiska världsmedborgare i en modern, digital värld, bl.a. genom iPads och skärmar på de olika avdelningarna. Det kan till exempel handla om att förstärka miljön genom projiceringar, ljud och ljus, men också genom att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag så att istället för att enbart konsumera så lär vi barnen producera.

Reggio Emilia

Inom Reggio Emilia är det inte den färdiga produkten som är målet utan det är processen dit som är det viktiga. Att låta barnens intresse styra åt vilket håll verksamheten ska utveckla sig och att låta materialet prata till barnen. Vi vill utmana barnen och låta de utvecklas till självständiga individer genom att arbeta projektinriktat. Vi ser hela tiden vart barnen är på väg och styr därefter verksamheten så den passar barngruppen och målen i läroplanen.

Montessori

Maria Montessori är grundare av montessori-pedagogiken och hon var även Italiens första kvinnliga läkare. Hon ansåg att barnen, av naturen, är nyfikna och utforskande, och att deras intressen varierar med åldern. Genom att skapa en verksamhet som bygger på barnens intresse kan vi även fånga deras uppmärksamhet då studier visar att barn har lättare att koncentrera sig när de utför något de tycker om.