Våra ledord

Glädje

Undervisningen och leken står i centrum för utveckling och lärande

Vi vill att barnen ska tycka det är roligt att lära sig nya saker och skapar därför intresse för språk, matematik, naturkunskap och teknik.

Vi vill att alla barn ska få känna att de kan

Trygghet

Vi arbetar efter att ”alla barn är allas barn” och att alla barn ska känna sig trygga tillsammans med alla pedagoger.

Vi har fungerande rutiner som gör att barnen vet vad som ska hända under dagen

Respekt

Vi arbetar på ett normkritiskt arbetssätt och ser varje individ för den person den är oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Empati

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig värdefulla och som en del av gemenskapen i barngruppen

Vi arbetar på ett sätt som lär barnen att visa hänsyn, dela med sig och vänta på sin tur.

Vi visar tydligt att det aldrig är okej att kränka eller såra någon annan och har en utarbetad konflikthanteringsmetod som alla pedagoger är väl insatt i.

Ansvar

Vi hjälper barnen att se och förstå konsekvenserna av sitt handlande.

Vi arbetar på ett sätt där barnen får ta egna beslut i verksamheten, gemensamt eller enskilt.

Vi hjälper barnen att ta ansvar, efter mognad, över bl.a. vår miljö.